பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு

தேயிலை சிறு தோட்ட சொந்தக்காரர் அதிகாரசபை 1977 பெப்ருவரி 1ஆம் திகதி தேயிலை சிறுதோட்ட அபிவிருத்தி 1975 ஆம் ஆண்டு 35 ஆம் இலக்க சட்டத்தால் நிறுவப்பட்டது. 1997 ஆம் ஆண்டு 21 ஆம் இலக்க 1991 ஆம் ஆண்டு 36 ஆம் இலக்க சட்டமானது இதனை நிறுவி தேயிலை சிறு சொந்தக்காரர் சமூகங்களை பதிவு செய்ததுடன், 1997 ஆம் ஆண்டு 21 ஆம் இலக்க சட்டமானது இச் சமூகங்களுக்கு சட்ட அந்தஸ்தை அளித்ததுடன் அதனைத் தொடர்ந்து சட்ட ரீதியானதாக்கப்பட்டது. 2003 ஆம் ஆண்டு 34 ஆம் இலக்க சட்டமானது அடிப்படைச் சட்டத்தில் சட்டங்களை சேர்த்துக்கொண்டு சட்டரீதியானது.

நாட்டிலே சிறு தேயிலை தோட்டங்களின் அபிவிருத்திக்கான உரிமையாளர் ஆணை வழங்கிய ஒரேயொரு நியாதிக்க அமைப்பு என்ற வகையில் இது உற்பத்தியையும் சந்தைப்படுத்தல் செயற்பாடுகளையும் அதிகரித்ததுடன் முன்னேற்றத் திறனை முன்னேற்றியதுடன் சிறு தேயிலை தோட்டக்காரர் நலனுக்காக பணியாற்றுவதுமே இந் நிறுவனத்தின் இலக்குகளாக உள்ளன.

மேலும் வாசிக்க ...