කුඩා ‍තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය

1975 අංක 35 දරන පනත යටතේ 1977 පෙබරවාරි මස 01 දින කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය (කු.තේ.ව.සං.අ) ස්ථාපනය කරන ලදි.  කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති පිහිටුවිම හා ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 1991 අංක 38 දරන පනතද, මෙම සමිති වෙත නෛතික පුද්ගල භාවය ලබා දිම සඳහා 1997 අංක 21 දරන පනතද පසුව නීතිගත කරන ලදී.  මුල් පනත සඳහා සංශෝධන ඇතුලත් කරමින් 2003 අංක 34 දරන පනත බල ගන්වා ඇත.

රටේ කුඩා‍ තේ වතු සංවර්ධනය සඳහා ලද එකම රාජ්‍ය ආයතනය ලෙස නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවිම, අලෙවි කටයුතු, ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවිමට සහ කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ අභාවෘද්ධිය සඳහා කටයුතු කිරීම ආයතනයෙහි අරමුණු වේ.

තවත්...